Algemene Voorwaarden

**ALGEMENE VOORWAARDEN**

 

Lees al deze algemene voorwaarden zorgvuldig door.

Juwelier Jansbeek / Watchdealer raadt u aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u onze website, diensten of goederen gebruikt. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindend contract tussen u (de koper) en Juwelier Jansbeek / Watchdealer. Door gebruik te maken van deze diensten, stemt u in met de volgende Algemene Voorwaarden, Diensten, Binnenlandse en Internationale verzendvoorwaarden, Retour- en Privacy beleid. Als u ergens niet zeker van bent, neem dan contact met ons op via info@watchdealer.nl.

 1. **TOEPASSING EN GEHELE OVEREENKOMST**

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van goederen zoals vermeld in onze offerte door de klant (u) van Juwelier Jansbeek / Watchdealer.

1.2 Dit zijn de voorwaarden waaronder wij alle goederen aan u verkopen. Door goederen te bestellen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. U kunt de goederen alleen via de website kopen als u gerechtigd bent een contract aan te gaan en ten minste 18 jaar oud bent.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden en de offerte (samen, het contract) zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van goederen tussen ons en u, met uitsluiting van enige andere voorwaarden die u probeert op te leggen of te integreren, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of gebruik.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere algemene voorwaarden van Juwelier Jansbeek / Watchdealer.

 1. **INTERPRETATIE**

2.1 Consument betekent een individu dat handelt voor doeleinden die geheel of voornamelijk buiten zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen;

2.2 Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de goederen;

2.3 Algemene Voorwaarden betekent de door Juwelier Jansbeek / Watchdealer vastgestelde Algemene Voorwaarden;

2.4 Overeenkomst betekent elke overeenkomst tussen Juwelier Jansbeek / Watchdealer en de koper;

2.5 Goederen betekent alle goederen die Juwelier Jansbeek / Watchdealer aanbiedt en/of verkoopt onder de (merk)naam Juwelier Jansbeek / Watchdealer;

2.6 Bestelling betekent de bestelling van de klant voor de goederen van Juwelier Jansbeek / Watchdealer zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces uiteengezet op de website;

2.7 Een Werkdag betekent elke dag behalve een zaterdag, zondag of een andere officiële feestdag.

 1. **GOEDEREN**

3.1 De beschrijving van de goederen staat vermeld in onze webshop, catalogi, brochures of andere vormen van advertenties. Elke beschrijving is uitsluitend ter illustratie en er kunnen kleine afwijkingen zijn in de grootte, staat en kleur van de goederen.

3.2 Details van de goederen zoals beschreven in de beschrijving van de goederen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en vormen geen contractueel aanbod om de goederen te verkopen dat aanvaard kan worden.

3.3 Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in de prijs of beschrijving van de goederen.

3.4 Alle verkoopprijzen en aankoopaanbiedingen zijn onderhevig aan veranderingen in marktomstandigheden.

3.5 Alle goederen die op de website verschijnen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een goed ondanks dat het beschikbaar lijkt in de webshop toch uitverkocht is, heeft Juwelier Jansbeek / Watchdealer het recht de bestelling van de koper te annuleren.

3.6 Bij het plaatsen van een bestelling belooft de koper dat alle verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn en dat u gemachtigd bent om een betaling te verrichten.

 1. **PERSOONLIJKE INFORMATIE**

4.1 Wij bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het privacy beleid.

4.2 Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en via vooruitbetaalde post en u stemt hier uitdrukkelijk mee in.

 1. **GRONDSLAG VAN VERKOOP**

5.1 De beschrijving van de goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de goederen te verkopen. Wanneer een bestelling op de website is ingediend, kunnen wij deze om welke reden dan ook afwijzen, hoewel wij zullen proberen u de reden te vertellen.

5.2 Het bestelproces is uiteengezet op de website. Elke stap stelt u in staat om eventuele fouten te controleren en te corrigeren voordat u de bestelling indient. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt.

5.3 Een contract wordt gevormd voor de verkoop van bestelde goederen alleen wanneer u een e-mail van ons ontvangt ter bevestiging van de bestelling (bestelbevestiging). U moet ervoor zorgen dat de bestelbevestiging volledig en correct is en ons onmiddellijk informeren over eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in de door u geplaatste bestelling. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in dat wij u bevestiging van het contract geven door middel van een e-mail met alle informatie erin.

5.4 Elke offerte is maximaal 3 dagen geldig vanaf de datum, tenzij wij deze uitdrukkelijk eerder intrekken.

5.5 Geen enkele wijziging van het contract, of het nu gaat om de beschrijving van de goederen, vergoedingen of anderszins, kan worden aangebracht nadat het is aangegaan, tenzij de klant en wij schriftelijk overeenkomen de wijziging aan te brengen.

 1. **PRIJS EN BETALING**

6.1 De prijs van de goederen en eventuele bijkomende leverings- of andere kosten zijn zoals vermeld op de website op de datum van de bestelling of een andere prijs die wij schriftelijk overeenkomen.

6.2 Prijzen en kosten zijn inclusief btw tegen het tarief dat geldt op het moment van de bestelling.

6.3 Wij accepteren geen andere betaalmethoden dan de betaalmethoden die op de website zijn vermeld. Betaalmethoden kunnen op elk moment veranderen. Alle kosten van betaling worden doorberekend aan de consument.

 1. **LEVERING**

7.1 Alle door de consument bestelde goederen worden binnen 1 werkdag na bevestiging van de bestelling verzonden.

7.2 De goederen worden verzonden naar het door de consument op de website opgegeven verzendadres.

7.3 In plaats van de goederen te laten verzenden, kan de consument ervoor kiezen om de goederen op te halen bij onze locatie in Arnhem. De consument dient deze optie altijd correct aan te geven bij het plaatsen van een bestelling op onze website.

7.4 Invoer- en uitvoerrechten, evenals alle andere heffingen of belastingen die worden opgelegd of geheven met betrekking tot de goederen, de verzending en de douaneafhandeling, zijn voor rekening van de consument.

7.5 Alle nationale en internationale verzenddiensten die door Juwelier Jansbeek / Watchdealer worden gebruikt, bieden een trackingnummer.

7.6 De goederen worden de verantwoordelijkheid van de consument vanaf de voltooiing van de levering of de afhaling door de klant. De consument moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de goederen onderzoeken voordat hij deze accepteert.

 1. **RISICO EN EIGENDOM**

8.1 Het risico van beschadiging of verlies van goederen gaat op u over wanneer de goederen aan u worden geleverd.

8.2 U bent niet de eigenaar van de goederen totdat wij volledige betaling hebben ontvangen. Als de volledige betaling achterstallig is of een stap wordt gezet richting uw faillissement, kunnen wij, door middel van een kennisgeving, elke levering annuleren en elk recht om de goederen die nog in uw bezit zijn te gebruiken beëindigen, in welk geval u deze moet retourneren of ons moet toestaan ze op te halen.

 1. **INTREKKING EN ANNULERING**

9.1 U kunt de bestelling intrekken door ons te informeren voordat het contract is gesloten, als u simpelweg van gedachten wilt veranderen zonder een reden op te geven en zonder enige aansprakelijkheid te dragen.

9.2 Online aankopen kunnen worden geannuleerd door ons dit uiterlijk 5 kalenderdagen na de dag waarop het contract is aangegaan te vertellen, als u simpelweg van gedachten wilt veranderen zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijkheid, behalve in het geval dat u de goederen in onbeschadigde staat moet retourneren naar een van onze bedrijfsruimten.

9.3 Onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in deze Algemene Voorwaarden, kunt u uw online aankoop binnen 5 dagen annuleren. Aankopen gedaan op afspraak of afhaling zijn altijd definitief.

9.4 De annuleringstermijn voor online aankopen via www.watchdealer.nl verstrijkt na 5 dagen vanaf de dag waarop u de goederen hebt verkregen.

9.5 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren over uw besluit om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring waarin uw besluit wordt uiteengezet.

9.6 Om de annuleringstermijn na te komen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Zie retourbeleid.

9.7 Goederen moeten worden geretourneerd met alle geleverde accessoires en in complete en originele staat en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking.

9.8 Wij kunnen een aftrek doen van de terugbetaling voor verlies in waarde van geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. Dit komt doordat u aansprakelijk bent voor dat verlies en als die aftrek niet wordt gedaan, moet u ons het bedrag van dat verlies betalen.

 1. **GOEDEREN RETOURNEREN**

10.1 Als u goederen hebt ontvangen in verband met het contract dat u hebt geannuleerd

, moet u onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 5 dagen nadat u ons uw annulering van dit contract hebt meegedeeld contact met ons opnemen via e-mail of telefoon. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten van het retourneren van de goederen moet dragen.

 1. **CONFORMITEIT EN GARANTIE**

11.1 Wij hebben een wettelijke plicht om de goederen in overeenstemming met het contract te leveren en zullen niet in overeenstemming zijn als deze niet voldoen aan de volgende verplichtingen.

11.2 Bij levering zullen de goederen van bevredigende kwaliteit zijn en voldoen aan de beschrijving.

11.3 Het is geen tekortkoming in overeenstemming als de tekortkoming werd vermeld in een beschrijving met betrekking tot de goederen.

 1. **AANSPRAKELIJKHEID EN ONDERAANNEMERS**

12.1 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de consument voor enige indirecte schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met het contract, de verkoop van goederen door ons of het gebruik door de klant, ongeacht of die schade is gebaseerd op onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, garantie of anderszins, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons.

12.2 De consument kan de goederen aan iemand anders overdragen of verkopen. Juwelier Jansbeek / Watchdealer is op geen enkele manier aansprakelijk voor de handelingen van onderaannemers of consumenten. Het oorspronkelijke contract eindigt onmiddellijk wanneer de consument de goederen aan een derde partij verkoopt.

 1. **TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE**

13.1 Deze Algemene Voorwaarden, het Privacy beleid en het contract (inclusief niet-contractuele zaken) worden beheerst door de wetten van Nederland.

13.2 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

13.3 Om geschillen te vermijden, behandelen wij klachten op de volgende manier; als er een geschil ontstaat, moeten klanten contact met ons opnemen om een oplossing te vinden. Wij streven ernaar binnen 5 dagen met een passende oplossing te reageren.

 1. **Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT**

14.1. Identificatieplicht en cliëntenonderzoek : De koper is verplicht zich te identificeren en een cliëntenonderzoek te ondergaan volgens de WWFT-normen voordat een transactie wordt voltooid.

14.2. Meldingsplicht verdachte transacties : Juwelier Jansbeek / Watchdealer is verplicht verdachte transacties te melden aan de relevante autoriteiten, zoals vereist door de WWFT.

14.3. Bewaartermijn van transactiegegevens : Er geldt een verplichting om transactiegegevens en identificatiebewijzen van klanten gedurende een bepaalde periode te bewaren, zoals voorgeschreven door de WWFT.

14.4. Transparantie en openbaarmaking : Wij communiceren duidelijk met klanten over de vereisten en procedures met betrekking tot de WWFT-compliance.

14.5. Samenwerking met autoriteiten : We werken samen met relevante autoriteiten in het geval van verzoeken om informatie of controles met betrekking tot transacties.

“Als verkoper van exclusieve horloges zijn wij verplicht te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit omvat onder meer de verplichting voor klanten om zich te identificeren en een cliëntenonderzoek te ondergaan, als ook het melden van verdachte transacties aan de relevante autoriteiten. Door een transactie met ons aan te gaan, stemt u in met deze WWFT-vereisten en verstrekt u ons de benodigde informatie voor naleving van deze wetgeving.”

 

Anti-Witwasbeleid downloaden

 

**Vragen**

Vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, privacy beleid of enig ander beleid kunnen worden gericht aan info@watchdealer.nl.

× Kunnen wij je ergens mee helpen?